بررسی نقش رادیو در مشارکت اجتماعی

رادیو جوان ایرانی-گروه جوان و فرهنگ:

رسانه‌های جمعی و ازجمله رادیو جایگاه بسیار مهمی در شکل‌دادن به نگرش‌ها و افکار عمومی بر عهده داشته و نقش مؤثری را در زمینه مشارکت اجتماعی ایفا می‌کنند

در یک پژوهش که با هف دستیابی به نقش و جایگاه رادیوهای جمهوری اسلامی ایران در ایجاد مشارکت اجتماعی و روش‌های ارتقای آن در بین مردم از دید کارشناسان علوم ارتباطات انجام شده است، نتایج زیر حاصل شده است:

فرضیه‌هایی در زمینه نوع رسانه، شیوه ارائه پیام به لحاظ قالب برنامه‌ای، توسعه کمی‌وکیفی، نوع مالکیت رادیو و همچنین سطح تحصیلات مخاطبان و رابطه آنها با میزان مشارکت اجتماعی طرح و مورد آزمون قرارگرفت.

از دیدگاه پاسخگویان، چهار مورد اول ارتباط معنی‌داری با مشارکت اجتماعی داشته‌اند و تنها بین سطح تحصیلات مخاطبان و میزان مشارکت اجتماعی آنها، رابطه معنی‌داری وجود نداشته است. همچنین موانع مشارکت اجتماعی از طریق رسانه رادیو بررسی و راههای تقویت و ارتقای آن از دیدگاه پاسخگویان ارائه شده است.

نتایج نهایی پژوهش نشان می‌دهد که رادیو از دیدگاه پاسخگویان نقش بارزی در زمینه مشارکت و انسجام اجتماعی و همگونی اقوام ایفا می‌کند. لذا به منظور تقویت و جلب مشارکتهای اجتماعی می‌توان از این رسانه بهره گرفت.

همچنین نقش رادیوهای عمومی، تخصصی، داخلی و خارجی در ارتقاء مشارکت اجتماعی یکسان نبوده و متفاوت است. قالب های برنامه‌ای خبری، طنز، گزارش و گفت‌وگو به ترتیب قالبهای مناسبی برای ارتقاء مشارکت اجتماعی دانسته شده‌اند.

از میان بسترهای ایجاد کننده مشارکت اجتماعی، بستر اقتصادی مناسبترین بستر شناخته شده است. همچنین به نظر پاسخگویان نقش و تاثیر رادیو جوان در زمینه مشارکت اجتماعی بیش از سایر رادیوها است. 

/ 0 نظر / 38 بازدید