مقالات سرمایه ای برای آینده رادیو هستند

آثار ارسال شده از سوی مخاطبان به لحاظ کمی و کیفی در مقایسه با دوره پیشین جشنواره رشد قابل ملاحظه ای را داشته است هم از لحاظ تعدد موضوعات پرداختی و هم از لحاظ پرداخت مناسب به واقع آثار خوبی را دریافت کردیم.

زمانی تصریح کرد: تحقیقات پژوهشی جالبی در خصوص بعضی از موضوعات صورت گرفت و تحلیل محتوای این آثار شناخت ما را از سلیقه مخاطب بیشتر و بهتر کرد. به عنوان مثال انتظارات مخاطبان از شبکه در خصوص نحوه برنامه سازی و ارائه محتوای برنامه ها و یا چگونگی پخش موسیقی از این دست هستند.

مسئول داوری بخش مقالات گفت: در تحقیقات دوستان ورود هوشمندانه ای به برخی از موضوعات و مقولات تخصصی رادیو وجود دارد که بی تردید می تواند سرمایه ای برای آینده رادیو باشد.

او خاطر نشان کرد: جشنواره جوانه فرصت مناسبی است جهت تعامل بیشتر مخاطبان فعال شبکه با عوامل برنامه ساز و دست اندرکاران شبکه ،همین طور بیان انتظارات مخاطبان از شبکه جوان راهکار مناسبی برای تعامل هر چه یبشتر با شنوندگان این شبکه رادیویی است.

/ 0 نظر / 7 بازدید