وظیفه جوانان در احترام به والدین و خانواده

پیامبر دوستدار کیست ؟
پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله خواهر رضاعى داشت . روزى وى به نزد پیامبرصلّى اللّه علیه و آله آمد، همین که پیامبرصلاى اللّه علیه و آله و را دید بسیار خوشحال شد و او را خیلى احترام کرد تا این که از خدمت پیامبرصلّى اللّه علیه و آله مرخص شد و رفت ، اتفّاقاً همان روز برادر او نیز آمده ولى حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله آن رفتارى که با خواهر نمود با او انجام نداد. بعضى از یاران پرسیدند: اى رسول خدا به خواهرت بسیار احترام کردید امّا با برادرت آن چنان نکردید؟ پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود: علّت زیادى احترام من این بود که آن دختر به پدر و مادر خویش بیشتر احترام و نیکى مى کند.
حقوق والدین نسبت به فرزندان :
1 – خدمت بى منّت به آنان .
2 – بدون رضایت آنها به جایى نرفتن .
3 – همیشه با مهربانى به آنان نگاه کند.
4 – سخن گفتن با آنها با خوبى و نرمى .
5 – صُحبت آنها را قطع نکند.
6 – در غم و سختیها شریک و غمخوار آنها باشد.
7 – گفته هایشان را رد نکند.
احترام به بزرگترها و برادران دینى :
یکى از اصول تربیتى اسلام احترام به شخصیت و کرامت انسانى افراد است . ما همه افراد یک خانواده هستیم و توهین و تحقیر دیگران توهین به ماست . با ورود اسلام به جامعه بشرى انسان کرامت واقعى خود را پیدا کرد قشرهاى ذلیل و توسرى خور عزیز شدند. پیامبر اسلام صلّى اللّه علیه و آله به بانوان ، کودکان ،محرومان ، و روستائیان شخصیت مى داد و احترام مى گذارد. قرآن مى فرماید: نام همدیگر را با احترام ببرید و به یکدیگر لقب بد ندهید. (لاتنا بزو بالالقاب )(2)
امام باقرعلیه السّلام فرمودند: ((احترام به برادر دینى بیش تر از احترام به کعبه است )).(3)
امام صادق علیه السّلام هم فرمودند: ((احترام نمودن به بزرگترها و برادران دینى و هم نوعان خود نوعى هدیه به آنهاست )).
آداب احترام نسبت به دیگران :
1 – سلام کردن
2 – تشویق نمودن
3 – تشکر کردن
4 – سخن مؤ دبانه داشتن
5 – احوال پرسى کردن
6 – خنده بى جا نکردن
7 – داد و فریاد نزدن
8 – میان سخن دیگران نپریدن
9 – در گوشى سخن نگفتن
10 – جا باز کردن در مجالس براى آنها
11 – دید و بازدید
12 – از جا بلند شدن
13 – پذیرفتن دعوت
14 – عیادت از بیماران
15- خوشرویى
16 – پا دراز نکردن
17 – پشت به دیگران نکردن
18 – چیزى را پرتاب نکردن
19 – پذیرفتن هدیه
21 – بى اعتنایى نکردن به سخن دیگران .

/ 0 نظر / 34 بازدید