انتشار رسمی اسامی و کد نامزدهای شوراهای اسلامی شهر همدان

اسامی و کد نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر همدان:

1. اسماعیل آئینی، فرزند علی محمد، کدنامزد: 1214

2. حمیدرضا آرمان، فرزند رجبعلی، کدنامزد: 1215

3. مهدی آقا محمدی، فرزند محمد رضا، کدنامزد: 1217

4. علی آقا ابوالقاسمی، فرزند علیرضا، کدنامزد: 1218

5. محمود احدیان، فرزند قاسم، کدنامزد:  1241

6. اسدا... احمدی، فرزند مظفر، کدنامزد: 1242

7. محمدرضا احمدی، فرزند اسدا...، کدنامزد:  1251

8. گل نساء احمدی، فرزند اسمعیل، کدنامزد: 1248

9. حافظ اسدبیگی، فرزند رحیم، کدنامزد: 1256

10. مجتبی اشتری، فرزند حسین، کدنامزد: 1257

11. مصطفی اعتماد شفیع، فرزند کمال الدین، کدنامزد: 1259

12. علیرضا اکبری، فرزند خیراله، کدنامزد:  1261

13. هادی البرزی دعوتی، فرزند محمود، کدنامزد: 1262

14. محسن الماسی، فرزند حسین، کدنامزد: 1264

15. فاطمه الوان، فرزند رضا، کدنامزد: 1265

16. محمدرضا الیاسی، فرزند حسین، کدنامزد: 1268

17. امین امیرگان، فرزند احمد، کدنامزد: 1269

18. مجتبی بارانچی، فرزند محمد، کدنامزد: 1284

19. فاطمه باغبان بهار، فرزند محمدعلی، کدنامزد: 1286

20. رضا بخشی، فرزند نظامعلی، کدنامزد: 1289

21. سعیده بشیری، فرزند مرادعلی، کدنامزد:  1291

22. جعفر بهرامی، فرزند علی صفدر، کدنامزد: 1294

23. علی بهرامی، فرزند محمدابراهیم، کدنامزد: 1295

24. اعظم بهرامی همدانی، فرزند حسین، کدنامزد: 1296

25. مهدی بهمنی، فرزند عبداله، کدنامزد: 1297

26. آذردخت بیابان کرد، فرزند حسن، کدنامزد: 1298

27. محمدسعید بیات، فرزند علی اصغر، کدنامزد: 1415

28. حسین بیات، فرزند خداکرم، کدنامزد: 1412

29. حمیدرضا پاکساز، فرزند محمدحسن، کدنامزد: 1417

30. سعید پرستش، فرزند ناصر، کدنامزد: 1418

31. محمد علی پرزاد، فرزند شیر علی، کدنامزد:  1687

32. محمدمهدی پویافرد، فرزند علی، کدنامزد:  1421

33. محمد تبریزی شهروی، فرزند عطاء اله، کدنامزد: 1424

34. علی اصغر تقوایی پور، فرزند قاسمعلی، کدنامزد: 1428

35. منوچهر توسلی کیا، فرزند علی، کدنامزد:  1451

36. علی تیموری خجسته، فرزند رستم، کدنامزد: 1452

37. علی جامه بزرگ، فرزند محمد شریف، کدنامزد: 1454

38. نسرین جعفری مبین، فرزند نجاتعلی، کدنامزد: 1456

39. محمدرضا جلیلوند، فرزند ابوالقاسم، کدنامزد: 1458

40. طاهره حاجی محمدیان، فرزند رضا، کدنامزد: 1464

41. عباس حاجیلو، فرزند زمان علی، کدنامزد: 1462

42. سید احمد حسنی حلم، فرزند سید محسن، کدنامزد: 1467

43. سیده مهرانگیز حسینی، فرزند سیدحسن، کدنامزد: 1475

44. سید مجتبی حسینی، فرزند سید یحیی، کدنامزد: 1472

45. سید اکبر حسینی، فرزند سید اصغر، کدنامزد: 1469

46. سید محسن حسینی، فرزند سید احمد، کدنامزد: 1474

47. سید مهدی حسینی کافی، فرزند سید قدیمعلی، کدنامزد: 1476

48. پرویز حشمتی نژاد، فرزند حسن، کدنامزد: 1478

49. محمد حصاری، فرزند علی اصغر، کدنامزد: 1479

50. مهدی حمیدزاده، فرزند حسینی، کدنامزد: 1482

51. حجت اله حمیدی، فرزند یحیی، کدنامزد: 1484

52. محمد کریم حنیفی، فرزند هاشم، کدنامزد: 1486

53. مهدی حیدری، فرزند هادی، کدنامزد: 1487

54. حمیدرضا خاکپور نامدار، فرزند یونس، کدنامزد: 1489

55. رحیم خان زاده، فرزند قربانعلی، کدنامزد: 1492

56. حمزه خانجانی افشار، فرزند حشمت اله، کدنامزد:  1491

57. محمدعلی خلیلی خو، فرزند احمدعلی، کدنامزد: 1494

58. مهناز خوش قدم، فرزند احمد، کدنامزد: 1497

59. زهرا خوش قیام، فرزند علی، کدنامزد: 1498

60. مهری درویش قنبر، فرزند علی، کدنامزد: 1514

61. سعید دوست محمدی، فرزند قدیم علی، کدنامزد: 1518

62. سوسن دهقانی، فرزند حسن، کدنامزد: 1519

63. علی آقا دیاری، فرزند احمد، کدنامزد:  1521

64. امید ذبحیان، فرزند محمود، کدنامزد: 1524

65. سیدعلی ذوالفقاری، فرزند سید صادق، کدنامزد: 1525

66. نسرین رادعباسی، فرزند حسین پاشا، کدنامزد: 1526

67. علی رحیمی فرد، فرزند حسین علی، کدنامزد: 1528

68. ساسان رزاقی، فرزند حسن، کدنامزد: 1529

69. حمیدرضا رستمی، فرزند علی میرزا، کدنامزد:  1541

70. علی رضایتی آشنا، فرزند محمد تقی، کدنامزد: 1562

71. احمد رضایتی آشنا، فرزند اصحابعلی، کدنامزد:  1561   

72. پیمان رضایی، فرزند ارسلان، کدنامزد: 1548

73. علی رضایی، فرزند فتح علی، کدنامزد: 1549

74. کاظم رمضانی، فرزند ابوالقاسم، کدنامزد: 1565

75. علی اکبر رنجبران، فرزند عبدالعلی، کدنامزد: 1568

76. ‍ژیلا روحانی، فرزند محمد، کدنامزد:  1571

77. جلال زارع، فرزند محمداسماعیل، کدنامزد: 1572

78. اصغر زارعی، فرزند علی عباس، کدنامزد: 1575

79. محمدجواد زارعی، فرزند رضا، کدنامزد: 1576

80. زهره زارع الوانی، فرزند حسن، کدنامزد: 1574

81. غلامرضا زاهری، فرزند محمدعیسی، کدنامزد: 1578

82. محمد زندی دلگشا، فرزند احمد، کدنامزد: 1579

83. امیر زیوری اشرف، فرزند حسین، کدنامزد:  1581

84. ایمان سالاری، فرزند محمدرضا، کدنامزد: 1582

85. ستار سبزیان، فرزند علی، کدنامزد: 1584

86. سیدمحمدسپهری سیدزیادی، فرزند سیدکرمعلی، کدنامزد: 1585

87. جلال سرمدی جهانی، فرزند اردشیر، کدنامزد: 1587

88. احد سحری، فرزند عزت اله، کدنامزد: 1586

89. مرتضی سعیدی، فرزند احمد، کدنامزد: 1589

90. حجت اله سلطانی، فرزند سلطانعلی، کدنامزد: 1592

91. جمشید سلطانی راد، فرزند حسن، کدنامزد: 1594

92. علی اصغر سلیمانی، فرزند تقی، کدنامزد: 1595

93. بهار علی سلیمانی رسا، فرزند عین علی، کدنامزد: 1596

94. حامد سوری، فرزند علی عباس، کدنامزد: 1597

95. بهرام سهرابی، فرزند علی اکبر، کدنامزد: 1598

96. سید جلیل سهرابی حسینی، فرزند سید محمد، کدنامزد: 1612

97. علی سیاری، فرزند اصغر، کدنامزد: 1614

98. امیر حسین شانه چی، فرزند مهدی، کدنامزد: 1615

99. رضا شایسته فرد، فرزند هادی، کدنامزد: 1617

100. حامد شجاعی مهر، فرزند حمد اله، کدنامزد: 1618

101. مهدی شریفی، فرزند حسن، کدنامزد: 1619

102. افشین شریفی قروه، فرزند منوچهر، کدنامزد:  1621

103. رضا شعبانی آسا، فرزند غلامرضا، کدنامزد: 1624

104. محمدهادی شفیع یاری، فرزند فیض اله، کدنامزد: 1626

105. حسین شکری، فرزند اسداله، کدنامزد: 1627

106. مژده شکری، فرزند فریدون، کدنامزد: 1628

107. محمد شمخانی، فرزند مسلم، کدنامزد: 1642

108. علیرضا شمس، فرزند علی حیدر، کدنامزد: 1645

109. امین شهرام، فرزند سردار، کدنامزد: 1648

110. پرستو شهسواری، فرزند جلال، کدنامزد: 1649

111. احمد شیری وثیق، فرزند علیشاه، کدنامزد: 1651

112. جلال صابریون، فرزند محمد، کدنامزد: 1652

113. ایمان صاحب اختیاری، فرزند عبداله، کدنامزد: 1654

114. اکبر صادقی، فرزند امامعلی، کدنامزد: 1656

115. محسن صادقیان، فرزند هادی، کدنامزد: 1657

116. رضا صفدری تنها، فرزند حبیب اله، کدنامزد: 1659

117. مهدی صفری، فرزند غلامرضا، کدنامزد:  1671

118. ناصر صفری افلاکی، فرزند یعقوب، کدنامزد: 1672

119. مهرداد صفی زاده، فرزند رضا، کدنامزد: 1674

120. ابوالقاسم طبی مسرور، فرزند موسی، کدنامزد: 1678

121. سیدمحمد طریقتی حمید، فرزند سیدقشم، کدنامزد: 1679

122. علی اصغر طلائی مشعوف، فرزند غلامرضا، کدنامزد:  1681

123. مجید عالم شناس همدانی، فرزند محمدمهدی، کدنامزد: 1685

124. قباد عبادی، فرزند عزت اله، کدنامزد: 1686

125. امیر عبداله زاده، فرزند مهدی، کدنامزد: 1692

126. مهدی عبدل، فرزند عشقعلی، کدنامزد: 1694

127. رضا عزتی سلیمان، فرزند عزت اله، کدنامزد: 1695

128. حسین عظیمی زعیم، فرزند خیراله، کدنامزد: 1697

129. علیرضا عقیقی، فرزند محمد، کدنامزد: 1698

130. احمد علوی نیا، فرزند حسن رضا، کدنامزد: 1712

131. ماکان علی پناه، فرزند محمدمهدی، کدنامزد: 1714

132. مصطفی غفاری، فرزند باقر، کدنامزد: 1715

133. حبیب غلامی، فرزند یوسف، کدنامزد: 1718

134. محمدرضا غلامی، فرزند اسداله، کدنامزد: 1719

135. جعفر غلامی، فرزند محبعلی، کدنامزد: 1716

136. مهدی غلامی، فرزند محمد علی، کدنامزد:  1721

137. رضا غلامی خجسته، فرزند حاجی آقا، کدنامزد: 1724

138. حامد فامیل نوروزی، فرزند علیرضا، کدنامزد: 1725

139. محمد فتاحیان، فرزند مهدی، کدنامزد: 1726

140. فاطمه فتحی، فرزند علی قلی، کدنامزد: 1729

141. ژاله فتحیان، فرزند عینعلی، کدنامزد:  1741

142. محمدهادی فراهانی، فرزند احمد، کدنامزد: 1742

143. شاهین فرجی فر، فرزند عباس، کدنامزد: 1745

144. علی فهمیده، فرزند ولی اله، کدنامزد: 1748

145. عیسی قاسمی بیلواری، فرزند رضا، کدنامزد: 1754

146. وجیه قدمگاهی، فرزند عبدالله، کدنامزد: 1756

147. حسین قراباغی، فرزند علی، کدنامزد: 1757

148. مریم قربانی عباس، فرزند تقی، کدنامزد: 1758

149. کیومرث قنبری رحیم، فرزند باباخان، کدنامزد:  1761

150. علی کاوسی امید، فرزند مروت علی، کدنامزد: 1762

151. حجت اله کتابی، فرزند عباداله، کدنامزد: 1764

152. محمد کرمی، فرزند حسین، کدنامزد: 1765

153. جواد کرمی فرد، فرزند علی، کدنامزد: 1767

154. ابوالقاسم کریمی، فرزند عباسعلی، کدنامزد: 1768

155. محمد کریمی آرمان، فرزند مهدی، کدنامزد: 1769

156. مهدی کریمی عظیم، فرزند شعبان، کدنامزد: 1782

157. سید علی کمونه، فرزند سید عبدالحسین، کدنامزد: 1785

158. امیر کوشش، فرزند حسین، کدنامزد: 1786

159. امیر کهبند، فرزند صادق، کدنامزد: 1787

160. کامران گردان، فرزند جعفر، کدنامزد: 1789

161. مرتضی گواهی، فرزند حسینی، کدنامزد: 1791

162. جواد گیاه شناس بن بازاری، فرزند محمود، کدنامزد:  1792

163. علی لاهوتی، فرزند هوشنگ، کدنامزد: 1794

164. علی لطفی، فرزند لطف اله، کدنامزد: 1795

165. مهدی لطفیان، فرزند اکبر، کدنامزد: 1797

166. فائزه لطفیان، فرزند عباس، کدنامزد: 1796

167. محمدکریم لطیفی، فرزند محمد، کدنامزد: 1798

168. محمدرضا مالکی رضوان، فرزند علی پاشا، کدنامزد: 1812

169. جواد محمدکریمی، فرزند حسنعلی، کدنامزد: 1819

170. محمد محمدی، فرزند حسین، کدنامزد: 1827

171. بهزاد محمدی، فرزند محمود، کدنامزد: 1824

172. اختر محمدی، فرزند علی، کدنامزد:  1821

173. سید ناصر محمودی، فرزند سید حمزه، کدنامزد:  1841

174. محمدعلی مدرس سبزواری، فرزند عبدالصالح، کدنامزد: 1842

175. زهرا مرادی، فرزند علی میرزا، کدنامزد: 1848

176. حمیدرضا مرادی، فرزند تیمور، کدنامزد: 1847

177. یاسمن مرادی بهجت، فرزند محمدرضا، کدنامزد:  1851

178. مهدی مرتضایی، فرزند قربانعلی، کدنامزد: 1852

179. سید علی مرتضوی، فرزند سید حسن، کدنامزد: 1854

180. جواد مسعودی، فرزند حمداله، کدنامزد: 1857

181. احمدرضا مظفری، فرزند نبی، کدنامزد: 1862

182. مصطفی ملائی، فرزند عبدالحسین، کدنامزد: 1864

183. ایرج ملک محمدی، فرزند حبیب اله، کدنامزد: 1865

184. مجید ملکی، فرزند نصیر، کدنامزد: 1868

185. امیر منور، فرزند ابوالقاسم، کدنامزد: 1869

186. سیدعلی موسوی، فرزند سیدرضا، کدنامزد: 1872

187. سیدرضا موسوی، فرزند سیدمحمدعلی، کدنامزد:  1871

188. سید مجید موسوی، فرزند سید شعبان، کدنامزد: 1874

189. ابراهیم مولوی، فرزند رحمت اله، کدنامزد: 1876

190. سعید میدانچی، فرزند محمد، کدنامزد: 1879

191. رضا میرزائی، فرزند علی حسین، کدنامزد: 1892

192. رضا میرزایی، فرزند حبیب اله، کدنامزد:  1891

193. پیمان نادری، فرزند حسن علی، کدنامزد: 1895

194. علی اکبر نظری، فرزند محمد، کدنامزد: 1914

195. علی نظری زاده، فرزند عزیزعلی، کدنامزد: 1915

196. نرگس نوراله زاده، فرزند محمدباقر، کدنامزد: 1917

197. داریوش نوشاد، فرزند علی اشرف، کدنامزد: 1918

198. فرزانه نیکو، فرزند علی میرزا، کدنامزد:  1921

199. آرش نیکوسخن، فرزند محمدهادی، کدنامزد: 1924

200. علی وحدت طلب، فرزند شیرمراد، کدنامزد: 1925

201. زهرا وصال طلب، فرزند محمد، کدنامزد: 1926

202. زهرا ولی زاده، فرزند علی، کدنامزد: 1927

203. بنیامین یاری، فرزند ابوالقاسم، کدنامزد: 1928

204. محمدجواد یوسفی عنایت، فرزند علی اکبر، کدنامزد:  1941

205. مجید یوسفی نوید، فرزند حاج قربان، کدنامزد: 1942

206. کمال یونسی حریر، فرزند علیرضا، کدنامزد: 1945

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر مریانج:

1. حاجی ابراهیم آرمند، فرزند عبدل، کد نامزد: 1216

2. قاسم تجری، فرزند احمد، کد نامزد: 1425

3. عباس ترابی، فرزند احمد، کد نامزد: 1426

4. ابراهیم تراویده، فرزند محمد، کد نامزد: 1427

5. علیرضا چایانی مشهور به حاج علی، فرزند صفرعلی، کد نامزد: 1459

6. محمدحمید حاجی بابایی، فرزند احمد، کد نامزد: 1461

7. مجتبی خورشیدی، فرزند محسن، کد نامزد: 1496

8. هاشم سعیدی شکوه، فرزند ترابعلی، کد نامزد: 1591

9. مهدی شعبانی مقصود، فرزند ماشاءاله، کد نامزد: 1625

10. علی اصغر صمیمی، فرزند علی، کد نامزد: 1675

11. امیر فرهادی، فرزند علی، کد نامزد: 1746

12. مهدی قادری، فرزند کتابعلی، کد نامزد: 1751

13. کبری قادری واحد، فرزند ابراهیم، کد نامزد: 1752

14. تقی محمدی، فرزند ابراهیم، کد نامزد: 1825

15. جعفر مرادزاده، فرزند محمود، کد نامزد: 1846

16. عباس مرادی، فرزند علی اکبر، کد نامزد: 1849

17. باقر مظاهری، فرزند تقی، کد نامزد: 1858

18. حمیدرضا مظاهری مشهور به جمشید، فرزند صفرعلی، کد نامزد: 1859

19. محمدهادی مظاهری، فرزند علا، کد نامزد: 1861

20. بهروز ناظمیان، فرزند احمدعلی، کد نامزد: 1896

21. مقدس یوسفی مشهور به منیره، فرزند صفر، کد نامزد: 1929

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر جورقان:

1. افشین احمدی مشهور به سجاد، فرزند یوسف، کد نامزد: 1245

2. حشمت اله احمدی، فرزند لطف اله، کد نامزد: 1246

3. علی احمدی مشهور به علی آقا، فرزند محمد، کد نامزد: 1247

4. موسی احمدی ، فرزند محمد نقی، کد نامزد: 1252

5. جمشید الیاسی، فرزند علی حسین، کد نامزد: 1267

6. مهدی انصاری، فرزند علی، کد نامزد: 1274

7. مقصود انصاری توانا مشهور به مقصود، فرزند احمد، کد نامزد: 1275

8. محمد حسینعلی بیگی مشهور به بیگی، فرزند غلامرضا ، کد نامزد: 1468

9. هادی شکری، فرزند علی، کد نامزد: 1629

10. جمشید شکری کامروا مشهور به شکری، فرزند عبداله، کد نامزد: 1641

11. مجید قره باغی، فرزند غلامرضا، کد نامزد: 1759

12. حسن محمدی مشهور به منوچهر اوچی ، فرزند قربانعلی، کد نامزد: 1826

13. مهدی مرادحاصلی، فرزند خلیل اله، کد نامزد: 1845

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر قهاوند:

1. محمدرضا احمدی، فرزند محمد حسین، کد نامزد: 1249

2. علی اندکائی زاده، فرزند غلامحسین، کد نامزد: 1272

3. جواد بابایی، فرزند خداوردی، کد نامزد: 1278

4. جعفر صالحی، فرزند علی اوسط، کد نامزد: 1658

5. سید حسین طباطبایی، فرزند سید ابوالقاسم، کد نامزد: 1676

6. علی عبداله تی مشهور به سعید، فرزند اروجعلی، کد نامزد: 1691

7. موسی عزیزی، فرزند براتعلی، کد نامزد: 1696

8. محمد محسنلو، فرزند غیاثعلی، کد نامزد: 1816

9. وحید محسنلو، فرزند غلامعلی 1817

/ 0 نظر / 5 بازدید